WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Praktyka w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa konkurencji jest jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Stale współpracujemy z podmiotami gospodarczymi zarówno polskimi jak i zagranicznymi, udzielając porad w zakresie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych. Rozwiązujemy problemy, jakie mogą powstać na tle praw ochronnych wynikających z ustawy prawo własności przemysłowej oraz jej naruszeń.

Praktyka naszej Kancelarii obejmuje też liczne zagadnienia, jakie pojawiają się na gruncie prawa autorskiego. Nasi prawnicy prowadzą doradztwo w zakresie autorskich praw osobistych oraz majątkowych. Sporządzamy oraz negocjujemy umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne oraz zabezpieczamy w tej materii interesy podmiotów korporacyjnych.

Chronimy również dobra osobiste naszych klientów, takie jak dobre imię, wizerunek, marka, twórczość artystyczna i inne. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych, również karnych o zniesławienie lub zniewagę.

Bliskie są nam też kwestie związane z prawem mediów, prawem prasowym oraz reklamą. Nasi prawnicy dysponują w tym zakresie szerokim doświadczeniem udzielając zarówno porad prawnych, jak i występując w procesach cywilnych i karnych.

W obszarze naszych zainteresowań znajduje się także cały szereg zagadnień, jakie istnieją w związku z rozwojem nowych technologii oraz Internetem. Służymy doradztwem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów na odległość czy też ochrony danych osobowych w elektronicznych bazach danych.

Przedmiotem szczególnej uwagi z naszej strony są także czyny nieuczciwej konkurencji. Na tym polu uczestniczymy w licznych postępowaniach dotyczących zwalczania przejawów nieuczciwych praktyk rynkowych, w pierwszym rzędzie rozwiązując sprawy w miarę możliwości w drodze negocjacji i mediacji.

Poniżej prezentujemy nasze doświadczenia w zakresie reprezentowania klientów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji: