dr KAROL RUTKOWSKI
adwokat komplementariusz

dr Karol Rutkowski posiada bogate doświadczenie w zakresie polskiego prawa papierów wartościowych, prawa bankowego i prawa procesowego (zarówno cywilnego, jak i karnego). Po ukończeniu w 1986 roku Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, w 1988 roku uzyskał kwalifikacje prokuratorskie. W 1993 roku został radcą prawnym. Od 1996 roku jest adwokatem. W roku 2008 dr Karol Rutkowski ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Prywatyzacja funkcji śledczej państwa w obszarze przestępczości gospodarczej”.

Jest członkiem Center of International Legal Studies w Salzburgu.

Swoją karierę zawodową rozpoczął jako prokurator w Prokuraturze Okręgowej zajmując się ściganiem przestępstw finansowych. Następnie pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej jako radca prawny. Między 1993 i 1995 rokiem był wiceprezesem zarządu Coopers & Lybrand w Warszawie. W latach 1995 – 2001 był partnerem oraz szefem departamentów spraw spornych i rynków kapitałowych CMS Cameron McKenna w Warszawie (partner w Londynie od 1997 roku). W 2001 roku został partnerem międzynarodowym kancelarii Lovells w Warszawie i szefem jej departamentu prawa bankowego, rynków kapitałowych i spraw spornych. Od połowy 2003 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Karol Rutkowski Sp. k.

dr Karol Rutkowski doradzał wielu bankom i korporacjom, w tym również wiodącym światowym instytucjom finansowym. Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie dużych inwestycji międzynarodowych, rozwiązywania sporów, prywatyzacji przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym, transakcji na rynku nieruchomości i projektów infrastrukturalnych.

Był odpowiedzialny za przygotowanie oraz przedłożenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dziewięciu prospektów publicznych ofert akcji, w tym związanej z prywatyzacją jednego z największych polskich banków komercyjnych oraz dwóch kolejnych banków notowanych na warszawskiej Giełdzie. Kierował ponadto pracami zespołów prawników, które dokonały pięciu analiz prawnych wiodących komercyjnych banków polskich. Koordynował również zespół prawników, który oddzielił Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych od Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

dr Karol Rutkowski był także szefem zespołu prawników, który przygotował umowę zawiązującą jedyną w Polsce grupę bankową w toku konsolidacji polskiego sektora bankowego. Dokonał również analizy skutków prawnych zawiązania wspomnianej grupy. Pracując dla największych polskich banków przygotował szereg ich aktów wewnętrznych, jak również reprezentował je w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

dr Karol Rutkowski uczestniczył w tworzeniu ustaw o rachunkowości, o biegłych rewidentach oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Jest autorem licznych publikacji i artykułów na temat rozwiązywania sporów, arbitrażu, bankowości i rynków kapitałowych, które ukazały się w mediach polskich i międzynarodowych. Prowadzi liczne wykłady, szkolenia i warsztaty na temat Compliance i Wewnętrznego Dochodzenia Korporacyjnego.

Włada biegle językiem angielskim.

dr Karol Rutkowski w swojej siedmioletniej karierze prokuratorskiej prowadził i nadzorował kilkaset postępowań przygotowawczych w sprawach o różnym charakterze i ciężarze gatunkowym. W ich toku dokonywał rozmaitych czynności procesowych, zlecał ekspertom różnych dziedzin pozaprawnych przeprowadzenie badań i analiz oraz sporządzenie w oparciu o nie stosownych opinii. We wszystkich wspomnianych sprawach podejmował węzłowe decyzje wytyczające dalsze kierunki postępowań i merytorycznie rozstrzygające o ich umorzeniu lub wniesieniu aktu oskarżenia do sądu. W kilkuset sprawach popierał też akty oskarżenia przed różnymi sądami. W znacznej części takich spraw wnosił też do sądów i popierał powództwa cywilne.

Po zakończeniu kariery prokuratorskiej dr Karol Rutkowski zajął się świadczeniem pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, najpierw jako radca prawny, a następnie adwokat. Jego praktyka w tym obszarze, od samego początku, łączyła w sobie elementy bankowości, rynków kapitałowych i spraw spornych. W ciągu kilkunastu lat zdobył znaczące wiedzę, umiejętności i doświadczenie w każdej z tych dziedzin.

Zdobyte na przestrzeni wielu lat szlify prokuratorskie, radcowskie i adwokackie, szerokie spectrum wiedzy i doświadczeń oraz szereg specyficznych umiejętności zawodowych predysponowały go do pełnienia funkcji szefa departamentów rynków kapitałowych i spraw spornych CMS Cameron McKenna Sp. z o.o. w latach 1995 – 2001 oraz bankowości rynków kapitałowych i spraw spornych Lovells Sp. z o.o. w latach 2001 – 2003.

Naturalną drogą kontynuacji i rozwoju jego kariery zawodowej było stworzenie Karol Rutkowski Sp.k., która specjalizowała się w świadczeniu nowych na rynku polskim, niszowych usług legal compliance.

dr Karol Rutkowski jest pierwszym prawnikiem z kontynentu europejskiego który został wspólnikiem międzynarodowej firmy prawniczej londyńskiego City.

e-mail: karol.rutkowski@karolrutkowski.pl