LEGAL COMPLIANCE

Legal compliance w naszym rozumieniu jest świadczeniem pionierskiej na polskim rynku usługi o wysokim stopniu złożoności, która polega na fachowym, dokładnym i rzetelnym badaniu zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych przez różnorodne podmioty, w szczególności banki, inne instytucje finansowe i spółki publiczne, w ściśle określonej sferze ich aktywności gospodarczej.

Działania, które podejmujemy, określamy mianem „specjalnego audytu kierunkowego”, albowiem usługa ta nie polega na generalnym, horyzontalnym procesie weryfikacji wszelkich obszarów funkcjonowania danego podmiotu pod kątem ich zgodności z prawem lecz na ściśle sprofilowanym i oznaczonym badaniu konkretnego obszaru jego aktywności.

W trakcie wykonywania usług legal compliance dążymy do stworzenia kompleksowej analizy i oceny pól działalności lub przedsięwzięć, w jakich uczestniczy nasz klient w kontekście ich zgodności z obowiązującym prawem. Poddajemy również ocenie procedury wewnętrzne stosowane w jego przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem związanego z nimi ryzyka regulacyjnego. Weryfikujemy również zgodność pewnych sfer działalności klienta ze standardami rynkowymi.

Po wykryciu nieprawidłowości, nasze prace zmierzają do sformułowania wniosków ich dotyczących i przedstawienia właściwych rekomendacji w celu ich usunięcia.

Nasze zaangażowanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do stwierdzenia uchybień oraz przedstawiania stosownych wniosków i zaleceń. Udzielamy wszelkiego wsparcia prawnego w ramach ewentualnego związanego z nimi postępowania przygotowawczego, sądowego i w dalszej kolejności egzekucyjnego.

Kompleksowość naszej usługi polega na świadczeniu pomocy i asystowaniu naszym klientom od momentu powzięcia podejrzenia o występowaniu nieprawidłowości, bądź ich wykrycia do całkowitego rozwiązania problemu. Usługa badania zgodności z prawem działań lub przedsięwzięć podejmowanych przez podmiot, dla którego pracujemy, odbywa się w sposób wielopłaszczyznowy przy zaangażowaniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia ekspertów z różnych, w zależności od konkretnych potrzeb, dziedzin prawnych i pozaprawnych.

Poniżej wskazane zostały wybrane przykłady doświadczeń Karola Rutkowskiego w świadczeniu usług legal compliance:

We wszystkich wyżej wskazanych przypadkach analizy zostały zwieńczone raportami zawierającymi konkretne wnioski i rekomendacje. We wszystkich nastąpiła implementacja rekomendowanych działań naprawczych lub ukierunkowujących pewne procesy.

W niektórych spośród wymienionych przykładów zaistniała potrzeba zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie i reprezentowania klientów w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i pełnomocnika powoda cywilnego na etapie postępowania sądowego i pełnomocnika wierzyciela egzekwującego w postępowaniu egzekucyjnym.