KAŻDY PROBLEM MA SWOJE ROZWIĄZANIE
Wieloletnie doświadczenia zawodowe naszych prawników oraz referencje zdobyte na rynkach polskim
i międzynarodowym, czynią naszą kancelarię partnerem godnym zaufania.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zupełnie nowych, pionierskich przedsięwzięć
z różnych dziedzin prawa.

dr Karol Rutkowski w trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej uczestniczył w licznych pionierskich przedsięwzięciach na polskim rynku usług prawniczych, pełniąc niejednokrotnie rolę ich koordynatora. Doradzał wielu bankom i korporacjom, w tym wiodącym światowym i europejskim instytucjom finansowym, dokonując analiz prawnych oraz przygotowując nieznane dotychczas standardy umów. Brał także udział w realizacji prekursorskich projektów z zakresu bankowości i rynków kapitałowych. Ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu bezprecedensowych spraw spornych.

W 1996r. dr Karol Rutkowski był koordynatorem zespołu prawników, który oddzielił Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kierował pracą zespołu przygotowującego umowę zawiązującą jedyną w Polsce grupę bankową (Grupa Pekao S.A.) w toku konsolidacji polskiego sektora bankowego. Brał również udział w przygotowaniu pierwszej w Polsce wypłaty dywidendy w akcjach, będącym odpowiedzialnym za stronę prawną drugiej emisji publicznej akcji WBK S.A.

dr Karol Rutkowski był odpowiedzialny za przygotowanie oraz przedłożenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dziewięciu prospektów publicznych ofert akcji (WBK S.A., PBK S.A., Exbud S.A., HKS Krosno S.A., Medicines S.A., Angella S.A., JTT Computer S.A., V NFI „Victoria”, Rafako S.A., ITI S.A.), w tym również uczestniczył w trzech przypadkach w przygotowaniu międzynarodowych memorandów ofertowych dotyczących emisji Światowych Kwitów Depozytowych (Global Depository Receipts – GDR).

W połowie lat dziewięćdziesiątych (1995 – 1996) uczestniczył on w pierwszym w Polsce procesie o niezgodne z prawem przejęcie sieci dystrybucyjnej, będąc reprezentantem pozwanego. Proces ten zakończył się oddaleniem powództwa. W tym samym czasie świadczył usługi z zakresu doradztwa prawnego na rzecz Skarbu Państwa w toku prywatyzacji Banku Gdańskiego S.A., dokonując analizy prawnej banku oraz przygotowując jego prospekt emisyjny. W toku tego przedsięwzięcia uczestniczył także w przeprowadzonej skutecznie po raz pierwszy w Polsce ofercie akcji z użyciem GDR-ów.

W 1999 roku dr Karol Rutkowski doradzał bankom inwestycyjnym w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji Banku PBK S.A. dokonywaną w USA wedle zasady 144A, w powiązaniu z emisją GDR-ów oraz drugą publiczną emisją akcji PBK S.A. Dwa lata później świadczył pomoc prawną na rzecz wiodącego polskiego banku komercyjnego w zakresie aspektów prawa polskiego w związku z programem emisji powtarzalnej euroobligacji. Kierował także pracami zespołów prawników, które dokonały analiz prawnych due diligence pięciu wiodących polskich banków komercyjnych (Pekao S.A., WBK S.A., dwukrotnie PBK S.A., Bank Gdański S.A., 1994 – 1999).

W latach 2008- 2012 był pełnomocnikiem pokrzywdzonych w aferze gospodarczej nazwanej przez Forbes Polska największą aferą gospodarczą w Polsce pierwszej dekady XXI w. Prowadził równolegle w ich imieniu i na ich rzecz kilkadziesiąt postępowań prawnych. Postępowania te toczyły się w kraju i za granicą. Sąd amerykański zasądził na rzecz owych pokrzywdzonych odszkodowanie za szkody poniesione przez nich w wyniku tej afery na kwotę stanowiącą równowartość około 1,4 miliarda złotych, a sąd polski postanowił o wykonaniu wyroku sądu amerykańskiego w Polsce.

Obecnie dr Karol Rutkowski jest zaangażowany w formowanie nowych, wysoko wyspecjalizowanych, niszowych usług na polskim rynku prawniczym – Legal Compliance, umiejscowionych w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej.

Dążymy do tego, by tworzyć, przedstawiać i urzeczywistniać rozwiązania spełniające wszelkie oczekiwania Klientów. Jesteśmy zorientowani na kompleksową i długotrwałą współpracę.