Banking and Capital Markets

Założyciel Kancelarii – Karol Rutkowski posiada bogate doświadczenie w zakresie praktyki bankowej oraz rynków kapitałowych. Doradzał największym bankom polskim, wiodącym bankom zagranicznym, jak również funduszom inwestycyjnym i innym instytucjom rynku kapitałowego we wszelkiego typu transakcjach finansowych. Współpracował również z rządowymi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Karol Rutkowski rozpoczął swoją praktykę zawodową jako prokurator w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zajmując się ściganiem przestępstw finansowych. Następnie pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej jako radca prawny. Między 1993 i 1995 r. był wiceprezesem zarządu spółki prawniczej Coopers & Lybrand w Warszawie. W latach 1995 – 2001 był partnerem oraz szefem departamentów rynków kapitałowych i spraw spornych CMS Cameron McKenna w Warszawie (partner w Londynie od 1997 r.). W 2001 r. został partnerem międzynarodowym kancelarii Lovells w Warszawie i szefem jej departamentu prawa bankowego, rynków kapitałowych i spraw spornych. Od połowy 2003 r. jest partnerem Rutkowski Adamkowski Prawnicza Spółka Komandytowa, kierującym między innymi wyżej wskazanymi obszarami praktyki.

Na przestrzeni ostatnich lat był on odpowiedzialny za przygotowanie oraz przedłożenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dziewięciu prospektów publicznych ofert akcji, w tym związanej z prywatyzacją jednego z największych polskich banków komercyjnych oraz dwóch kolejnych banków notowanych na warszawskiej giełdzie. Kierował ponadto pracami zespołów prawników, które dokonały pięciu analiz prawnych wiodących komercyjnych banków polskich. Koordynował również pracę zespołu prawników, który oddzielił Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Był także szefem zespołu prawników, który przygotował umowę zawiązującą jedyną w Polsce grupę bankową w toku konsolidacji polskiego sektora bankowego. Dokonał również analizy skutków prawnych zawiązania wspomnianej grupy. Pracując dla największych polskich banków przygotował szereg aktów wewnętrznych, jak również reprezentował je w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Dodatkowo Karol Rutkowski uczestniczył w tworzeniu funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także prowadził wiele transakcji fuzji i przejęć na publicznym rynku papierów wartościowych.

Nasza Społka prowadzi obsługę prawną w zakresie wybranych aspektów praktyki bankowej oraz wspiera instytucje finansowe w prowadzeniu działalności na rynku krajowym. Świadczona przez nią pomoc prawna w dziedzinie bankowości i rynków kapitałowych obejmuje wszelkie formy kredytowania przedsiębiorców, emisje akcji i dłużnych papierów wartościowych, przejęcie i restrukturyzację zadłużenia, jak również prowadzenie bankowych spraw spornych, w tym reprezentowanie banków oraz innych podmiotów w postępowaniach sądowych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze projekty przeprowadzone przez Karola Rutkowskiego: